RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN


Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontatoimistosta. Rakennuslupaa haettaessa on nimettävä rakennuksen suunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVI-suunnittelija. Joku edellä mainituista tai joku muu riittävän pätevyyden omaava hakijan edustaja nimetään lain tarkoittamaksi pääsuunnittelijaksi. Pääsuunnittelija vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta ja myös siitä, että lupahakemus liitteineen on kunnossa silloin kun se jätetään rakennusvalvontaan. Neuvoja ja ohjeita antaa rakennustarkastaja:

Lupahakemus

Lupahakemuslomakkeita saa rakennustoimistosta sekä suomi.fi-lomakepalvelusta.

Lupahakemuksen liitteet:
1. lupahakemus (rakennusvalvonnan lomake) lomake täältä...
2. kiinteistön hallintaoikeuden selvitys (lainhuutotodistus, kauppakirjan jäljennös tai vuokrasopimuksen jäljennös)
3. virallinen tonttikartta
4. pintavaaituskartta (asemapiirroksessa korkeusasemat merkitty)
5. tontin rakennettavuusselvitys (perustamis- ja pohjaolosuhteet, terveellisyys, mahdolliset epäpuhtaudet, mahdollinen erityis- ja pohjavesialue, aiempi toiminta tontilla)
6. selvitys julkisivuväreistä
7. rakennushankeilmoitus (RH 1-lomake omakotitalo) lomake täältä....
8. piirustukset (asemapiirros, pohjat, julkisivut, leikkaukset, rakenneleikkaukset) kahtena sarjana.

Lupahakemuksen käsittelyaika on n. 4 viikkoa. Jos rakennusvalvonta huolehtii (maksua vastaan) naapureille tiedottamisesta, on käsittelyaika n. 2 viikkoa pidempi.

Naapureiden kuuleminen


Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä. Lisäksi tontille on merkittävä uuden rakennuksen tai laajennuksen kulmapisteet ja 1. kerroksen lattian taso.

Rakennusvalvontamaksu

Rakennusvalvontayksikön suorittamista lupavalmisteluista, katselmuksista, tarkastuksista, neuvonnasta sekä niihin liittyvistä yleiskuluista peritään vahvistetun taksan mukainen rakennusvalvontamaksu.
Maksu sisältä sijainninmerkinnän, sijaintikatselmuksen sekä korkeuden annon. Rakennuslupapäätöksen saajan on tarkoin tutustuttava päätökseen sekä mahdollisiin ehtoihin, määräyksiin ja ohjeisiin.
Rakennuslupapäätös ja noudatettaviksi vahvistetut pääpiirustukset on huolellisesti säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käytettäväksi rakennustyön aikana suoritettavissa tarkastuksissa.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Valitusaika (oikaisuvaatimus) virkamiespäätöksestä 14 vrk ja lautakunnan päätöksestä 30 vrk. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava ja sovittava aloituskokouksessa rakennustarkastajan kanssa.

Rakennustarkastaja