Kunnanvaltuusto 24.10.

Maanantai-iltana kokoustaneen kunnanvaltuuston asialistalla oli muiden muassa ensi vuoden tulovero- ja kiinteistöprosentit, lisätalousarvio- ja talousarviomuutosasioita, Järvinet Oy:n osakassopimus ja yhtiön osakkeiden merkintä.

Ensi vuoden tuloveroprosentiksi määrättiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 8,86. Kunnan nykyinen tuloveroprosentti on 21,50. Ensi vuoden tuloveroprosentin suuruuteen vaikuttaa se, että sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja niiden kustannukset siirtyvät kunnilta vuoden alussa toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Kuntien tuloja siirretään hyvinvointialueiden toimintaa rahoittavalle valtiolle ja merkittävä osa tulojen siirrosta tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan tavalla, jossa muutoksilla on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksikköä.

Kiinteistöveroihin ei tule muutoksia. Yleinen kiinteistöveroprosentti säilyy 1,00:ssa. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,66, muiden asuinrakennusten veroprosentti on 1,14 ja yleishyödyllisten yhteisöjen 0,0. Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti on puolestaan 2,25 ja voimalaitosten 3,10 prosenttia. Viime vuonna kiinteistöverotuotto oli 818 398. Kuluvan vuoden tilinpäätösennuste kiinteistöveron osalta on 856 000 euroa.

Kunta luopuu ensi vuonna hulevesimaksuista. Taustalla on neljää eri valtuustoryhmää edustavan, seitsemän valtuutetun tekemä valtuustoaloite. Aloitteessa huomioitiin, että kunnan rakentama hulevesien viemäröinti toimii vain vähäisiltä osin rakennettua aluetta ja että kiinteistöjen omistajat joutuvat käytännössä järjestämään pintavesien käsittelyn omatoimisesti rakennuskohteissa. Lisäksi aloitteessa mainitaan, että hulevesimaksuista saatava tuotto on kunnan kannalta hyvin pieni. Kun vielä huomioidaan laskutus-, kirjanpito- ja muut kulut, on nettotulos aloitteen allekirjoittajien mukaan likimain nolla tai jopa negatiivinen. Matti Kellokoski (kesk.) esitti maanantaina valtuustolle, että kunnanhallituksen esitys hylätään ja että hulevesimaksu korotetaan sataan euroon. Kellokosken esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Valtuusto hyväksyi Järvinet Oy:n osakassopimuksen. Yhtiön osakkaina on 14 kuntaa ja kuntayhtymää sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Vuonna 2002 perustettu yhtiö tuottaa tietoteknisiä ja taloushallinnon palveluita kunnille ja kuntayhtymille. Osakassopimuksen myötä Perhon kunta saa omistukseensa 26 A-osaketta, joka vastaa 9,77 prosenttia A-osakkeista, ja joka oikeuttaa hallituspaikkaan.