EDUSKUNTAVAALIT 2023

  Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9:00-20:00
  Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa, Keskustie 2.

  Ennakkoäänestys kotimaassa 22.3. – 28.3.2023.

  Ehdokaslistojen yhdistelmä

   

  Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

  Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

  Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitajalla tulee olla omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

  Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.00 mennessä joko puhelimitse 0400 798 010 tai kirjallisesti täyttämällä kotiäänestyslomake, jonka voi noutaa kunnanvirastosta, tulostaa kunnan kotisivulta www.perho.com tai www.vaalit.fi sivulta. Lomake on lähetetty myös edellisissä vaaleissa kotona äänestäneille. Lomake palautetaan Perhon kunta, keskusvaalilautakunta, PL 20, 69951 PERHO.

  Lomake kotiäänestyksen ilmoittautumisesta, tulosta, täytä ja palauta kunnanvirastoon.

  Jalmiinakodilla tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen.

  Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista ke 15.3.2023.

   

  Ennakkoäänestys

  toimitetaan 22.-28.3.2023 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti:

  ke-pe 22.-24.3.2023           klo 9-15

  la-su 25.-26.3.2023            klo 11-14

  ma-ti 27.-28.3.2023            klo 11-17

   

  Henkilöllisyyden todistaminen

  Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle, vaalitoimikunnalle tai vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään henkilöllisyystodistuksella (ajokortti, passi, kuvallinen KELA-kortti tai poliisin antama henkilökortti). Tarvittaessa poliisilta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

  Lisätietoja vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

   

  Vaalimainonta

  Suositusten mukaisesti vaalimainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua.
  (ke 15.3.2023)

  Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

  Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

  Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.

  Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

  Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

  • Perhon kunta pystyttää vaalimainostelineet Möttöseen, Kirkonkylälle ja Oksakoskelle.
  • Mainonnassa noudatetaan hyvää tapaa, eikä toisen laittamia mainoksia peitetä tai poisteta. Perhon kunta ei kiinnitä mainoksia ehdokkaiden puolesta, vaan se on jokaisen itse huolehdittava.
  • Vaalimainonta ei ole sallittua missään muodossa vaalihuoneiston välittömässä läheisyydessä.
  • Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestysten alkua.
  • Vaalimainonnasta ei peritä maksua.

  Youtube-video selkokielellä: Näin äänestät vaaleissa ennakkoon

  Youtube-video selkokielellä: Näin äänestät vaaleissa

  Vaalit facebookissa

  Vaalit Twitterissä