Varhaiskasvatus Perhossa

Perhon kunnan tunnus keltainen perhonen.

Perhossa varhaiskasvatus on sivistyslautakunnan alaista toimintaa jonka järjestämisestä vastaa varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatusta tarjotaan Mäntymetsän päiväkodissa.

 

VARHAISKASVATUKSEN TAVOITE

Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmissä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.  Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa, jota ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Perhon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

 

VARHAISKASVATUKSEN SÄHKÖINEN ASIOINTI

Perhon varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen Daisy-asiointipalvelu. Sähköiset asiointikana, esivat Daisyssa ovat turvallisia, säilyttävät ja siirtävät tiedon oikein sekä arkistoituvat oikealla tavalla.

https://perho.daisynet.fi/eDaisy

EDaisyssa tehdään päivähoitohakemukset, esiopetusilmoitukset, muutosilmoitukset, irtisanomisilmoitukset, aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemukset sekä tuloselvitykset

https://perho.daisyfamily.fi

Daisynet-palvelu on käytettävissä sen jälkeen kun varhaiskasvatuspaikka on saatu. Daisynetissä tehdään hoitoaikavaraukset. Viestit ja luvat kohdan alta löydät varhaiskasvatuksesta tulleet tiedotteet ja viestit.

 

Hoitoaikojen varaaminen

Vanhempien tulee tehdä hoitoaikojen varaukset viimeistään sunnuntaina klo 23 mennessä, jonka jälkeen varaaminen kahden viikon päähän lukkiutuu. Toivottavaa on että vanhemmat varaavat hoitoajat niin pitkälle aikavälille kuin mahdollista ( esim. kolmen viikon työlista, säännöllinen kuukausityö) Henkilökunnan työvuorot laaditaan hoitoaikavarausten mukaisesti. Kun henkilökunnan työvuorot on laadittu ei niihin enää voi tehdä muutoksia kuin hyvin perustelluista syistä ja työntekijän suostumuksella.

Lapsen molemmille vanhemmille luovutetaan varhaiskasvatuksen alkaessa yksi Daisy-avaimenperä (tägi),jolla lapsi kirjataan sisään ja ulos varhaiskasvatuspaikasta. Nämä tulee ehdottomasti palauttaa lapsen varhaiskasvatuksen päättyessä. Palauttamatta jätetyistä tägeistä Perhon kunta laskuttaa 5 €/ tägi. Jos huoltaja kadottaa tägin niin hän on velvollinen maksamaan uudesta 5€.

Daisyn käyttöön saa tarvittaessa opastusta varhaiskasvatuksen henkilökunnalta. Kysy rohkeasti.

 

LAPSI ALOITTAA VARHAISKASVATUKSEN

Varhaiskasvatuksen aloittaminen lapselle on iso asia. Hän viettää päivät uudessa ympäristössä uusien aikuisten ja kavereiden kanssa, siksi on toivottavaa, että  lapsi kävisi tutustumassa uuteen paikkaan, kavereihin,aikuisiin  ja samalla henkilökunnalla ja vanhemmilla on mahdollisuus käydä vapaamuotoinen tutustumiskeskustelu jossa käydään läpi lapsen tärkeitä asioita ja varhaiskasvatuspaikan käytänteitä. Tutustumishetkiä voi olla yksi tai useampia vanhempien mahdollisuudesta riippuen.

Varhaiskasvatuksen alettua lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu, Daisyyn. Vasussa käydään läpi lapsen henkilökohtaiseen kasvuun liittyviä asioita sekä sovitaan tavoitteista, joita hoitosuhteen aikana varhaiskasvatuksenhenkilöstö ja perhe yhdessä tavoittelevat. Ennen vasukeskustelua lasten huoltajien tulee täyttää sähköiseen vasuun lasta koskevia tietoja. Toivottavaa olisi ,että huoltajat täyttäisivät myös lasten ajatuksia vasuun.

 

Päivä varhaiskasvatuksessa

Lapsen päivään varhaiskasvatuksessa sisältyy paljon erilaisia toimintoja. Pääosassa varhaiskasvatuksessa on leikki. Asioiden ja taitojen harjoittelua tehdään leikkien avulla.  Leikki on lasten omaehtoista leikkiä, ohjattua leikkiä, roolileikkiä jne. Jokaiseen päivään sisältyy ulkoilua, ruokailua ja lepohetki. Päivittäisten puuhien suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon lasten mielenkiinnonkohteet, ikä ja kehitysvaiheet, vuodenajat ja juhlapyhät.

Vinkkejä hoitokassiin lapsen päivään

 • Varhaiskasvatuksessa ulkoillaan säällä kuin säällä, joten säähän sopivat sisä-ja ulkovaatetus on tarpeen.
 • varavaateet nk. vahinkojen varalla
 • lepohetkelle voi ottaa unikaverin
 • vaippaikäiselle huoltajat tuovat omat vaipat
 • tutti/tuttipullo tuodaan kotoa
 • lapsen vaatteet ja varusteet kannattaa merkitä lapsen nimellä- näin ne löytävät omistajansa helpommin eivätkä sekoitu muiden vaatteisin.

 

Lapsen sairastuessa

Kun lapsi sairastuu huoltajat järjestävät sairaan lapsen hoidon itse, sillä sairasta lasta ei saa hakea varhaiskasvatukseen. Lapsen sairastumisesta huoltajien tulee tehdä ilmoitus Daisyn kautta niin pian kuin mahdollista lapsen sairastuttua. Lasten tarttuvista sairauksista ( rokot,täit,kihomadot,vatsataudit jne. ) tulee ilmoittaa sairauspoissaolon ilmoittamisen yhteydessä jotta voidaan ehkäistä epidemioiden syntyminen varhaiskasvatuksessa. Jos perheessä on hyvin tarttuva sairaus ( esim. vatsatauti) on hyvä pohtia lapsen hoitoon tuomista. Lapsen sairastaessa on hyvä pitää yksi kuumeeton päivä ennen varhaiskasvatukseen palaamista. Norovirusta sairastava lapsi tulee olla kotihoidossa vähintään 2 vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen. Muissa sairauksissa voi kysyä neuvoa neuvolasta tai lääkärissä käynnin yhteydessä. Varhaiskasvatukseen tulevan lapsen on oltava ulkoilukunnossa, sillä ulkoilu on keskeinen osa varhaiskasvatuksen päivää

Lapsen sairastuessa kesken päivän otetaan yhteys lapsen huoltajiin. Lapsen tulisi päästä kotiin sairastamaan mahdollisimman pian. Varhaiskasvatuksessa lapselle annetaan ainoastaan lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on toimitettu kerta-annoksina lapsen nimellä varustettuna. Näin turvaamme lääkityksen oikeellisuuden. Varhaiskasvatuksen lääkesuunnitelma toteutetaan Sosiaali-ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

 

VASTUUKYSYMYKSET JA LUVAT

Henkilöstön vastuu lapsesta alkaa, kun huoltaja leimaa lapsen sisään Daisy-tägillä varhaiskasvatuspaikkaan. Vastuu lapsesta päättyy, kun huoltaja tai hänen valtuuttamansa henkilö leimaa lapsen pois varhaiskasvatuspaikasta.

Lapset ovat vakuutettuja, joten varhaiskasvatuksessa olon aikana sattuvat henkilövahingot kuuluvat kunnan vastattavaksi. Vahinkotilanteesta on välittömästi tiedotettava vanhemmille ja esimiehelle turvallisuussuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatushenkilöstön on tarvittaessa arvioitava lasta noutamaan tulleen henkilön kyky ottaa vastuu lapsen hoidosta ja turvallisuudesta. Lasta ei luovuteta päihtyneelle tai muutoin huumaantuneelle henkilölle. Lasta ei luovuteta varhaiskasvatuksesta alaikäisille sisaruksille

Daisyssä huoltajat ilmaisevat kantansa joko antamalla luvan tai kieltämällä mm. seuraaviin asioihin liittyviä toimintoja varhaiskasvatuksessa; lapsen valokuvaaminen varhaiskasvatuksessa, kuvien julkaiseminen Daisynetissä ja yhteyden ottaminen eri yhteistyötahoihin lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa. Jokainen huoltaja käy itsenäisesti Daisyssä kirjaamassa kantansa näihin asioihin ja tekee tarvittavat muutokset, mikäli tilanne jonkin luvanvaraisen seikan kohdalla muuttuu olennaisesti

 

VARHAISERITYSKASVATUS

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta, jonka tehtävänä on tukea auttaa lasta ja perhettä tilanteissa, joissa lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tarvitaan tukea. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä.

 

VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT

Perhon kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen Daisy toiminnanohjausjärjestelmä. Myös varhaiskasvatuksen laskutus tapahtuu järjestelmän kautta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa Perhon kunta noudattaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia. Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana.  Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu 1.8.2021 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin siten, että toisesta lapsesta perittämä maksu on 40 prosenttia (aiemman 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta.
Maksujen perusteena oleva maksuprosentti on säilynyt ennallaan (10,7 prosenttia).

Varhaiskasvatuksessa perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävämaksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman maksusta, eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Perheen koko  Tuloraja, €/kk Maksu alkaen 27€, Maksu 288€, jos tulot
tulot vähintään enemmän kuin
2 henkilöä 2 798 € 3 050 € 5 485 €
3 henkilöä 3 610 € 3 862 € 6 297 €
4 henkilöä 4 099 € 4 351 € 6 786 €
5 henkilöä 4 588 € 4 840 € 7 275 €
6 henkilöä 5 075 € 5 327 € 7 762 €

 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 189 euroa.

Huoltajat voivat ilmoittaa tulotietonsa sähköisesti Daisyn kautta varhaiskasvatushakemusta tehtäessä tai s-postilla (yhteystiedot lopussa). Ellei tuloselvitystä liitteineen ilmoiteta viimeistään varhaiskasvatuksen alkamiskuukauden aikana, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaisesti. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa. Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on ilmoitettu. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Maksuun vaikuttavasta hoitotuntimäärän muutoksesta huoltajat ilmoittavat Daisyn kautta, mutta muutoksen on oltava aina vähintään kolmen (3) kuukauden mittainen. Huoltaja sitoutuu valitsemaansa tietyn tuntiperusteisuuden aina kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Vanhemmat voivat seurata reaaliajassa hoitotuntien toteutumaan Daisysta. Ohjelma näyttää käytettyjen sekä jäljellä olevien tuntien määrän

Poissaolot hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa ainoastaan seuraavissa tapauksissa

 1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua kyseiseltä kuukaudelta peritä lainkaan
 2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
 3. jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
 4. päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7§:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä lainkaan
 5. lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään hoitopäivien mukaan kuukausimaksua alhaisempana

 

Yhteystiedot