Perhon kunnan arkisto

Perhon kunnan keskusarkisto sijaitsee kunnantalolla, osoitteessa Keskustie 2.

 

Arkistotoimen organisointi

Arkistotoimea ohjaa arkistolaki ja -asetus, Kansallisarkiston antamat määräykset ja ohjeet sekä Maakunta-arkiston ja Kuntaliiton antamat ohjeistukset sekä joukko muita lakeja ja määräyksiä. Ohjeita voivat antaa myös ministeriöt sekä Euroopan unioni.  Arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle.  Kunnanhallitus määrää sen viranhaltijan, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Perhon kunnassa tämä tehtävä kuuluu hallintosihteerin virkatehtäviin.

 

Arkistotoimen hoitaminen ja tehtävät

Kunnan arkistoon kuuluvat kaikki kunnan tehtävien johdosta kunnalle saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat, äänitteet, valokuvat, videot, kartat jne. riippumatta siitä, säilytetäänkö niitä keskusarkistossa tai eri työ- ja toimintapisteissä. Asiakirjalla tarkoitetaan kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein.

Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto.

Arkistotoimen on tuettava arkistonmuodostajan tehtävien suorittamista sekä yksityisten ja yhteisöjen oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista. Yksityisten ja yhteisöjen oikeusturva samoin kuin tietosuoja on otettava asianmukaisesti huomioon ja yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen saatavuus on varmistettava ja asiakirjojen on palveltava tutkimuksen tiedon lähteinä.

 

Kunnan keskusarkisto

Keskusarkisto toimii kunnan hallintokuntien keskusarkistona ja sisältää myös lakkautettujen hallintokuntien arkistot. Arkistotointa hoitavat kunnan keskusarkistonhoitajan lisäksi jokaiselle hallintokunnalle määrätyt arkistovastuuhenkilöt. Perhon kunnan keskusarkistossa olevat vanhimmat asiakirjat ovat kunnallislautakunnan pöytäkirjoja 1800-luvun lopulta.

 

Asiakirjajulkisuuskuvaus (tiedonhallintalaki 28 §)

Tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti Perhon kunnan on julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi ylläpidettävä kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista, asiarekisteristä ja asiakirjoista. Jokaisella on julkisuuslain (621/1999) mukainen oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta, ja asiakirjajulkisuuskuvaus helpottaa kuntalaisia asiakirja- ja tietopyyntöjen tekemistä.

Tästä asiakirjajulkisuuskuvauksesta selviää, millaisia tietovarantoja kunnalla on ja mitä tietoja kunta palvelujaan ja viranomaistehtäväänsä toteuttaessaan kerää.

Kunnan palvelujen tuottamisessa ja viranomaistoiminnassa tarpeelliset tiedot vaihtelevat palvelujen ja viranomaistehtävien muuttuessa. Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti, jotta varmistetaan siinä kuvattujen tietojen ajantasaisuus.

 

Tietovarannot ja rekisterit

Tiedonhallintayksikkö on tiedonhallintalain 2 §:n 2 kohdan mukaan viranomainen, esimerkiksi kunta, jonka tehtävänä on järjestää tiedonhallinta tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti.

Tietovarannolla tarkoitetaan kunnalle kuuluvien tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti. Tietovarantoja ovat esimerkiksi vireillä olevista tai jo ratkaistuista hallintoasioista pidettävä asianhallintarekisteri eli diaari, taloushallinnon tietojärjestelmä kirjanpitovelvollisen ja työnantajan velvollisuuksien toteuttamiseksi tai kiinteistötietoja tai oppilastietoja sisältävät rekisterit. Perhon kunnan tietovarantoihin ja rekistereihin kerätään lakien ja säännösten mukaisia kunnan palvelujen käyttäjien ja palveluntuottajien sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tarvitsemia tietoja ja asiakirjoja.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä luonnollista henkilöä, jonka tietoja rekisterissä käsitellään. Se on rekisteristä riippuen esimerkiksi asiakas, kuten kuntalainen tai esimerkiksi organisaation työntekijä tai yhteistyökumppani.

Looginen tietovaranto eli rekisteri tarkoittaa rekisteröityjen henkilötiedoista koostuvaa tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein. Rekisteri voi koostua yhdestä tai useammasta, eri paikoissa sijaitsevasta tietolähteestä.

Fyysinen tietovaranto eli arkisto tarkoittaa asiakirjojen järjestämisestä ja tallentamista niiden säilyttämiseksi ja käyttämiseksi. Arkisto tarkoittaa myös asiakirjojen säilytykseen tarkoitettua tilaa, arkistoa. Kunnan keskusarkisto sijaitsee kunnantalolla. Perhon kunnan tietovarantoja ja rekistereitä on sekä analogisessa (paperi) että digitaalisessa (sähköisessä) muodossa. Pyrimme lisäämään sähköisiä palveluja ja toimintojamme.

Kunnan tietojen ja asiakirjojen käsittelyä, säilyttämisestä, arkistointia ja hävittämisestä ohjaavat useat lait. Tärkeimpiä oikeudellisia ohjeita ovat kuntalaki, hallintolaki, julkisuuslaki, tiedonhallintalaki ja arkistolaki.

Perhon kunnan tietovarannot

 

Hakutekijät, joilla asiakirjoja voi hakea

Hakutekijöinä voi käyttää esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta, kiinteistötunnusta, asianumeroa (diaarinumeroa) tai asian aihetta, otsikkoa tai asiaan liittyviä avainsanoja.

Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt tulee yksilöidä siten että kunta voi selvittää mitä asiakirjaa pyyntö koskee (JulkL 621/1999, 13 §). Avustamme tarvittaessa tietopyynnön tekijää tietopyynnön yksilöimisessä. Tietopyyntöä valmistellessa on aina mahdollista olla ensin puhelimitse yhteydessä kuntaan. Tietopyynnön yksilöinnissä saat apua toimialoiltamme, joiden yhteystiedot löydät kotisivuiltamme. Yksilöity ja oikein rajattu tietopyyntö kohdistuu parhaiten asiakkaan pyytämään tietoon, nopeuttaa sen etsintää ja luovuttamista tietoa pyytäneelle.

Tiedot voidaan luovuttaa paperisina, sähköisinä tai antamalla ne pyytäjän katsottaviksi kunnan tiloissa. Tiedon saaminen viranomaisen asiakirjasta on maksutonta, kun tietoja annetaan suullisesti tai asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi taikka lähetetään sähköpostin välityksellä. Maksu kuitenkin voidaan periä silloin, jos asiakirjan esille hakeminen aiheuttaa erityisiä kustannuksia.

Myös asiakirjasta annettavista kopioista ja tulosteista voidaan periä kustannuksia vastaava maksu. Kotisivuilla kerrotaan myös valokopioiden ja tulosteiden hinnasto.

 

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyynnössä tulisi yksilöidä mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko helpottavat hakua huomattavasti. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään.

 

Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

 

Tiedon antamisesta päättävä viranhaltija

Perhon kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan arkistonhoitajan tehtävät sisältyvät hallintosihteerin tehtävänkuvaan. Arkistonhoitaja vastaa kunnanhallituksen ja talous- ja hallintojohtajan alaisena
kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ja niiden julkisuudesta.

Jokaisella hallinnonalalla on oma erikseen määrätty arkistovastaava, joka huolehtii oman hallinnonalansa arkistoinnista annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Salassa pidettäviä asiakirjoja ja tietoja luovutetaan vain niille tahoille, joilla on salassa pidettävään tietoon oikeus. Asiakirjan julkisuudesta ja salassa pitämisestä määrää laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, julkisuuslaki. Viranomainen soveltaa asiakirjan julkisuudesta päättäessään tätä lakia.

Jos pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei katsota voitavan antaa, tietoja pyytäneelle tulee kertoa perustelut sekä tieto siitä, että hän voi halutessaan saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi. Toimielimen ja viranhaltijan päätökseen tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan hallinto-oikeudelta.

Viranomaisella ei ole tietopyynnön johdosta velvollisuutta laatia tai muodostaa uusia asiakirjoja. Viranomainen voi harkintansa mukaan näin tehdä ja periä siitä hinnastonsa mukaisen hinnan.

 

Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

 

Tietopyynnön vireille pano

Tietopyynnön voi toimittaa kuntaan esimerkiksi sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@perho.com tai kirjallisesti osoitteeseen Perhon kunta, Keskustie 2, 69950 PERHO. Julkisesta asiakirjasta tietoa pyytäessäsi voit asioida myös henkilöllisyyttäsi ilmoittamatta.

 

Tietopalvelu

Arkiston tietopalvelu palvelee kunnan henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä, tutkijoita (historiantutkijat, koululaiset, opiskelijat, sukututkijat jne.), yhdistyksiä ja yksityisiä ihmisiä. Normaaliin virkatoimintaan kuuluva tietopalvelu on maksutonta. Laajemmat tietopalvelutehtävät on hinnoiteltu tuntitaksan mukaisesti kunnanhallituksen hyväksymässä taksassa, joka on luettavissa myös toisaalla kotisivuillamme.

 

Tietopalvelujen hinnat

Asiakirjoja pyydettäessä pyydämme huomioimaan, että normaali asiakirjojen toimitusaika vaihtelee viikosta kahteen viikkoon, jopa kauemmin, mikäli on kyseessä asiakirja tai asiakirja-aineisto, jota ei ole saatavissa sähköisenä tai joka koostuu useista eri asiakirjoista.

Lisätietoja saa hallintosihteeriltä.