Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitusvelvollisia ovat

  • Kunnanvaltuusto; puheenjohtajat
  • Kunnanhallitus; jäsenet ja varajäsenet
  • Perhon Kehitysyhtiö Oy; jäsenet ja varajäsenet
  • Kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja rakennustarkastaja
  • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Ympäristölautakunta; jäsenet ja varajäsenet
  • Tekninen lautakunta; jäsenet ja varajäsenet

 

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

LISÄTIETOJA: