Lautakunnat

 • Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtajisto koostuu pääsääntöisesti valtuutetuista tai varavaltuutetuista.
  • Ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
  • Sivistys – ja vapaa-ajanlautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
  • Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
 • Jokaisella lautakunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
 • Lautakuntien toimikausi on kaksi (2) tai neljä (4) vuotta.
 • Lautakunnat voivat tarpeen mukaan määrätä perustettavaksi toimikaudekseen muita toimielimiä.

Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilö- kohtaiset varajäsenet.

Tarkastuslautakunnan toimikausi on kaksi (2) tai neljä (4) vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävät, kuntalaki 71 §.

Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on

 • Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.
 • Huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarvittavat voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
 • Tehtävä tarvittaessa aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen tilinpäätöksestä, jossa tarkastuslautakunta arvioi, onko kunnanvaltuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii.

Tilintarkastus

Perhon kunnan tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy ja
vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT-tilintarkastaja Asko Vanhatupa.

Jäsenet

Varsinainen jäsen 

Pj. Kellokoski Matti

Huopana Valio

Tiala Helena

Joutsen Sirkka

Humalajoki Aino

Varajäsen

vpj. Isomöttönen Antti

Salmela Sanna

Humalajoki Tapani

Linna Kalervo

Leväniemi Harri

Ympäristölautakunta

 1. Toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittamana rakennusvalvonta- sekä ympä- ristönsuojeluviranomaisena.
 2. Huolehtii rakentamisen ja maa-ainesten oton valvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä rakentamisen neuvontatehtävistä siltä osin kuin päätöksentekoa ei ole siirretty ao. viranhaltijalle.
 3. Toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena.
 4. Kerää tietoa kunnan alueella olevista luonnon- tai maisemansuojelun kannalta tärkeistä kohteista ja rakennuksista.
 5. Päättää erilaisten katselmus- ja arviointitoimitusten suorittamisesta sekä niistä perittä- vistä taksan mukaisista maksuista.
 6. Valmistelee kunnanhallituksen käsiteltäväksi määrätyt poikkeuslupa-asiat.
 7. Valmistelee maankäytön suunnitteluun liittyviä asioita.
 8. Tekee MRL:n 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisun.
 9. Toimii ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena.
 10. Ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ojitusasian.

Esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

Jäsenet

Jäsen

pj. Lassila Olavi

vpj. Isomöttönen Antti

Kellokoski Mika

Peltokangas Timo

Lindqvist Nanna

Poranen Helena

Rauhala Jussi

Kivelä Seija

Ukskoski Elli

Varajäsen

Kalliokoski Lasse

Sahipakka Antti

Hietaniemi Antti-Jussi

Saralampi Antti

Rauma Seija

Honkonen Katja

Kalliokoski Tuomas

Patovisti Marja-Leena

Tamminen-Haapala Liisa

Tekninen lautakunta

Lautakunnan tehtävät:

 1. Huolehtii kaavoitus- ja rakennustoimesta ja kiinteistöpalveluista.
 2. Huolehtii siitä, että maankäytön suunnittelussa huomioidaan maisemakulttuurilliset ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat, ja että rakentamistoimintaan osoitetaan alueita riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia tarpeita varten, sekä vastaa asuinympäristön suunnittelusta.
 3. Päättää yksityistielain mukaisista toimista ja toimii tarvittaessa tielautakuntana.
 4. Huolehtii rakennuttamistoiminnasta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä, hyväksyy työselitykset, suunnitelmat ja kustannusarviot, valitsee suunnittelijat, tekee suunnittelusopimukset ja päättää töiden suoritustavasta, aloittamisesta, sekä urakkasopimusten tekemisestä.
 5. Päättää rakennuskaavatien yleiseen käyttöön luovuttamisesta sekä vahvistaa rakennuskaavatiepiirustukset ja niiden muutokset.
 6. Päättää kunnan metsätiloihin kohdistetuista tie-, ojitus-, metsästysym.vastaavista luvista.
 7. Päättää lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksen kulutusmaksusta laitoksen toiminnassa tapahtuvassa vuoto- ja mittarivirhetapauksessa.
 8. Päättää lämpö-, vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen yhteydessä maanomistajille aiheutuneesta vahinko- ja haittakorvausten suorittamisesta.
 9. Tekee alueellista liikenteen rajoittamista tai kieltämistä koskevat päätökset ja päättää liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen asettamisesta niille rakennuskaava- ja muille teille, joilla kunta toimii tienpitäjänä sekä antaa suostumuksen liikennemerkin asentamiseen, milloin muu kuin kunta on tienpitäjänä, siltä osin kun lautakunta ei ole siirtänyt tehtävää viranhaltijalle.
 10. Päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa rakennuskaava-alueella sijaitseva rakennustontti.
 11. Vastaa keskitetysti kunnan kiinteistöhuollosta (mukaan lukien kunnan kokonaan omistamien taloyhtiöiden vuokra-asunnot) 19.
 12. Vastaa kunnan omistamien ja kunnan hallinnassa olevien tilojen kunnossapidosta ja niiden tarkoituksenmukaisesti käytöstä, ellei vuokrasopimuksessa muuta mainita.
 13. Vastaa kunnan omistamien maa- ja metsätilojen ja puistoalueiden hoidosta.

 

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Jäsenet

Jäsen

pj. Linna Matias

vpj. Rannila Maria

Alatalo Ilona

Kytölä Mika

Lassila Henry

Syrjälä Toni

Riihimäki Marika

Ukskoski Sanna

Polvilampi Kirsi

Varajäsen

Salmela Sanna

Kivelä Petteri

Syrjälä Väinö

Humalajoki Jussi

Manninen Jyrki

Palola Jussi

Taipale Ulla

Kytölä Kaisa

Peltokangas Mirka

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta vastaa sekä kunnallisten, valtiollisten ja EU:n vaalien toimittamisesta.

 

Esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Perhon kunnan keskusvaalilautakunta

PL 20, 69951 PERHO
Käyntiosoite: Keskustie 2

Keskusvaalilautakunnan sihteeri:
Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010,
sähköposti: armi.kirvesmaki@perho.com

Lisätietoja vaaleista: www.vaalit.fi

Jäsenet

Jäsenet:

pj. Koivukoski Olli

Huopana Valio

Patovisti Marja-Leena

Kivijärvi Marjo Hannele

 

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä

vpj. Kotilainen Heikki

Tamminen-Haapala Liisa

Sahipakka Riitta

Jääskeläinen Jari

Rannila Maria

Varvikko Juhani

Peltola Anne Maria

Ahvenkoski Maija

Peltonen Seija

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lautakunnan tehtävät:

 1. Vastaa kunnan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen sekä kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatointa koskevista lakimääräisistä tehtävistä ja muista tehtävistä, joista ei ole erikseen muuta säädetty.
 2. Hyväksyy kunnan koulujen opetussuunnitelmat ja vuosisuunnitelmat.
 3. Hyväksyy kunnan opetustoimen arviointisuunnitelman.
 4. Antaa lukuvuosittain kouluille määräykset tuntiresurssien käytöstä vuosisuunnitelmaa varten.
 5. Päättää kokeiluun (PL 20 § 1 ja LL 15 §) ja hankkeisiin osallistumisesta ja määrää hankkeen vastuuhenkilöt.
 6. Päättää koulujen työ- ja vapaapäivistä (PL 23 §).
 7. Hyväksyy toimialansa järjestyssäännöt ja järjestysmääräykset.
 8. Valitsee toimialansa vakinaiset viranhaltijat sekä muun vakinaisen henkilöstön.
 9. Päättää toimialansa viranhaltijoiden sekä muun henkilöstön sijoituspaikasta.
 10. Nimeää yläkoulun ja lukion rehtorin sekä alakoulujen yhteisen rehtorin.
 11. Päättää oppilashuoltoon liittyvistä asioista (PL 31 a §) ja päättää maksuttoman oppilaskuljetuksen antamisesta (PL 32 §).
 12. Osoittaa oppilaalle oppivelvollisuuden suorittamista varten lähikoulun (PL 6 §) ja esiopetusoppilaalle esiopetuspaikan.
 13. Päättää erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä (PL § 17), mikäli pää- tökseen sisältyy hallinnollisen pakon käyttöä.
 14. Antaa oppilaalle luvan siirtyä oppilaaksi muuhun kuin lautakunnan osoittamaan kouluun.
 15. Päättää, otetaanko Perhon kunnan perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai esiopetukseen muita kuin Perhon kunnassa asuvia lapsia (PL 28 § 2. mom.).
 16. Päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja päivähoidon järjestämisestä ja niistä perittävistä maksuista.
 17. Päättää oppilaiden majoituksen ja kuljetuksen järjestämisestä sekä kuljetusja saattoavustusten myöntämisestä
 18. Päättää oppilaan erottamisesta enintään kolmeksi kuukaudeksi (PL 36 §).
 19. Päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi (LL § 26.1) sekä päättää opiskelijan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi (LL§ 26.4).
 20. Päättää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avustusten myöntämisestä sekä valvoo avustusten käyttöä.
 21. Päättää kirjaston aukioloajoista.
 22. Päättää kotiseutuarkistotoiminnasta.
 23. Tekee yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
 24. Panostaa kulttuuriin eri muodoissaan ja mahdollistaa monipuolisen liikunnan järjestäminen kuntalaisille.
 25. Päättää varhaiskasvatuksen linjauksista ja lautakunnan toimialaan kuuluvat 18 ne tehtävät, jotka tulevat lasten päivähoidosta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetuissa laeista.
 26. Päättää päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkotien sijoituspaikoista.
 27. Päättää tarvittaessa kutsua nuorisovaltuuston kuultavaksi lautakunnan kokoukseen.

Esittelijänä toimii sivistys- ja hallintojohtaja.

Jäsenet

Jäsenet

pj. Sivula Jarkko

vpj. Jänkä Jussi

Humalajoki Tapani

Jääskeläinen Jari

Kellokoski Mari

Tyynelä Sampo

Elgland Niina

Korte Tuija

Kivelä Piia

Varajäsen

Humalajoki Ahti

Kellokoski Hannu

Säre Karel

Jaatinen Tanja

Kivelä Sauli

Varvikko Juhani

Aho Terhi

Kemppi Meri

Anttila Anne