Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

Lautakunnat

 • Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtajisto koostuu pääsääntöisesti valtuutetuista tai varavaltuutetuista.
  • Ympäristölautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
  • Sivistyslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
  • Hyvinvointilautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
  • Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.
 • Jokaisella lautakunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
 • Lautakuntien toimikausi on kaksi (2) tai neljä (4) vuotta.
 • Lautakunnat voivat tarpeen mukaan määrätä perustettavaksi toimikaudekseen muita toimielimiä.

Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilö- kohtaiset varajäsenet.

Tarkastuslautakunnan toimikausi on kaksi (2) tai neljä (4) vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävät, kuntalaki 71 §.

Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on

 • Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.
 • Huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarvittavat voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
 • Tehtävä tarvittaessa aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen tilinpäätöksestä, jossa tarkastuslautakunta arvioi, onko kunnanvaltuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii.

Tilintarkastus

Perhon kunnan tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy ja
vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT-tilintarkastaja Asko Vanhatupa.

Jäsenet

Varsinainen jäsen 

Pj. Kellokoski Matti

Vpj. Syrjälä Toni

Kivelä Markus

Joutsen Sirkka

Koskela-Nevalainen Kaisa

Varajäsen

Humalajoki Jussi

Tiala Helena

Kinnunen Ville

Salmela Sanna

Peltonen Seija

Ympäristölautakunta

 1. Toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittamana rakennusvalvonta- sekä ympä- ristönsuojeluviranomaisena.
 2. Huolehtii rakentamisen ja maa-ainesten oton valvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä rakentamisen neuvontatehtävistä siltä osin kuin päätöksentekoa ei ole siirretty ao. viranhaltijalle.
 3. Toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena.
 4. Kerää tietoa kunnan alueella olevista luonnon- tai maisemansuojelun kannalta tärkeistä kohteista ja rakennuksista.
 5. Päättää erilaisten katselmus- ja arviointitoimitusten suorittamisesta sekä niistä perittä- vistä taksan mukaisista maksuista.
 6. Valmistelee kunnanhallituksen käsiteltäväksi määrätyt poikkeuslupa-asiat.
 7. Valmistelee maankäytön suunnitteluun liittyviä asioita.
 8. Tekee MRL:n 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisun.
 9. Toimii ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena.
 10. Ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ojitusasian.

Esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

Jäsenet

Jäsen

pj. Riihimäki Jouko

vpj. Lassila Olavi

Huopana Tarja

Kortelainen Sami

Poranen Helena

Rauhala Jussi

Polvilampi Kirsi

Varajäsen

Isomöttönen Ville

Kellokoski Mika A.

Voutila Raija

Haukilahti Katri

Kivelä Tiina

Aho Keijo

Alatalo Joni

Tekninen lautakunta

Lautakunnan tehtävät:

 1. Huolehtii kaavoitus- ja rakennustoimesta ja kiinteistöpalveluista.
 2. Huolehtii siitä, että maankäytön suunnittelussa huomioidaan maisemakulttuurilliset ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat, ja että rakentamistoimintaan osoitetaan alueita riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia tarpeita varten, sekä vastaa asuinympäristön suunnittelusta.
 3. Päättää yksityistielain mukaisista toimista ja toimii tarvittaessa tielautakuntana.
 4. Huolehtii rakennuttamistoiminnasta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä, hyväksyy työselitykset, suunnitelmat ja kustannusarviot, valitsee suunnittelijat, tekee suunnittelusopimukset ja päättää töiden suoritustavasta, aloittamisesta, sekä urakkasopimusten tekemisestä.
 5. Päättää rakennuskaavatien yleiseen käyttöön luovuttamisesta sekä vahvistaa rakennuskaavatiepiirustukset ja niiden muutokset.
 6. Päättää kunnan metsätiloihin kohdistetuista tie-, ojitus-, metsästysym.vastaavista luvista.
 7. Päättää lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksen kulutusmaksusta laitoksen toiminnassa tapahtuvassa vuoto- ja mittarivirhetapauksessa.
 8. Päättää lämpö-, vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen yhteydessä maanomistajille aiheutuneesta vahinko- ja haittakorvausten suorittamisesta.
 9. Tekee alueellista liikenteen rajoittamista tai kieltämistä koskevat päätökset ja päättää liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen asettamisesta niille rakennuskaava- ja muille teille, joilla kunta toimii tienpitäjänä sekä antaa suostumuksen liikennemerkin asentamiseen, milloin muu kuin kunta on tienpitäjänä, siltä osin kun lautakunta ei ole siirtänyt tehtävää viranhaltijalle.
 10. Päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa rakennuskaava-alueella sijaitseva rakennustontti.
 11. Vastaa keskitetysti kunnan kiinteistöhuollosta (mukaan lukien kunnan kokonaan omistamien taloyhtiöiden vuokra-asunnot) 19.
 12. Vastaa kunnan omistamien ja kunnan hallinnassa olevien tilojen kunnossapidosta ja niiden tarkoituksenmukaisesti käytöstä, ellei vuokrasopimuksessa muuta mainita.
 13. Vastaa kunnan omistamien maa- ja metsätilojen ja puistoalueiden hoidosta.

 

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Muutokset mahdollisia.

Jäsenet

Jäsen

pj. Kytölä Mika

vpj. Kellokoski Mika V.

Honkonen Alina

Kalliokoski Jukka

Tiala Helena

Kivelä Markus

Rannila Mari

 

 

Varajäsen

Ukskoski Reijo

Kytölä Olli

Ukskoski Sanna

Syrjälä Väinö

Syrjälä Toni

Liukko Monika

Kytölä Kaisa

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta vastaa sekä kunnallisten, valtiollisten ja EU:n vaalien toimittamisesta.

 

Esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Perhon kunnan keskusvaalilautakunta

Keskustie 2, 69950 PERHO
Käyntiosoite: Keskustie 2

Keskusvaalilautakunnan sihteeri:
Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010,
sähköposti: armi.kirvesmaki@perho.com

Lisätietoja vaaleista: www.vaalit.fi

Jäsenet

Jäsenet:

pj. Koivukoski Olli

vpj. Rannila Maria

Jylhä Pauli

Järvelä Ritva

Saralampi Antti

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä

Göös Markku

Voutila Raija

Jaatinen Tanja

Vasalampi Anja

Turunen Janne

Hyvinvointilautakunta

Lautakunnan tehtävät:

 1. Hyvinvointilautakunta vastaa kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatointa koskevista lakimääräisistä tehtävistä ja muista tehtävistä, joista ei ole erik­seen muuta säädetty sekä​
 2. päättää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avustusten myöntämisestä sekä valvoo avustusten käyttöä
 3. päättää kirjastolaissa tarkoitettujen kunnan kirjasto- ja tietopalveluiden järjestämisestä​
 4. päättää nuorisolaissa kunnalle tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta​
 5. päättää liikuntalaissa kunnalle tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta lukuun ottamatta liikuntapaikkojen rakentamista ja ylläpitoa​
 6. vastaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja kunnan hyvinvointikertomuksen laatimisesta​
 7. päättää kirjaston aukioloajoista​
 8. päättää kotiseutuarkistotoiminnasta ​
 9. tekee yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ​
 10. panostaa kulttuuriin eri muodoissaan ja mahdollistaa monipuolisen liikunnan järjestäminen kuntalaisille​
 11. päättää hallinnassaan olevien toimitilojen ja alueiden ohje- ja järjestyssäännöistä sekä käyttöperiaatteista ja aukioloaikojen ja maksujen perusteista​
 12. päättää tarvittaessa kutsua nuorisovaltuuston kuultavaksi lautakunnan kokoukseen​
 13. hyväksyy toimialansa järjestyssäännöt ja järjestysmääräykset​
 14. valitsee toimialansa vakinaiset viranhaltijat sekä muun va­ki­naisen henkilöstön​

Esittelijänä toimii nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri

Jäsenet

Jäsenet

pj. Vikman Joanna

vpj. Rannila Maria

Itäniemi Sirpa

Kinnunen Matias

Humalajoki Jussi

Liukko Monika

Koivuniemi Jorma

Varajäsen

Koivisto Alli

Vähämöttönen Sari

Ukskoski Karoliina

Humalajoki Antero

Isomöttönen Anna

Huopana Jani

Korte Mika

Sivistyslautakunta

Lautakunnan tehtävät:

Sivistyslautakunta vastaa kunnan opetustoimea ja varhaiskasvatusta koskevista lakimääräisistä tehtävistä ja muista tehtävistä, joista ei ole erikseen muuta säädetty sekä

 1. hyväksyy kunnan koulujen opetussuunnitelmat ja vuosisuunnitelmat
 2. hyväksyy kunnan opetustoimen arviointisuunnitelman
 3. antaa lukuvuosittain kouluille määräykset tuntiresurssien käytöstä vuosisuunnitelmaa varten
 4. päättää kokeiluun (PL 20 § 1 ja LL 15 §) ja hankkeisiin osallistumisesta ja määrää hankkeen vastuuhenkilöt
 5. päättää koulujen työ- ja vapaapäivistä (PL 23 §)
 6. hyväksyy toimialansa järjestyssäännöt ja järjestysmääräykset
 7. valitsee toimialansa vakinaiset viranhaltijat sekä muun vakinaisen henkilöstön
 8. valitsee yläkoulun ja lukion rehtorin ja alakoulujen yhteisen rehtorin
 9. päättää oppilashuoltoon liittyvistä asioista (PL 31 a §) ja päättää maksuttoman oppilaskuljetuksen antamisesta (PL 32 §)
 10. päättää erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä (PL § 17), mikäli päätökseen sisältyy hallinnollisen pakon käyttöä
 11. päättää, otetaanko Perhon kunnan perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai esiopetukseen muita kuin Perhon kunnassa asuvia lapsia (PL 28 § 2. mom.)
 12. päättää oppilaiden majoituksen ja kuljetuksen järjestämisestä sekä kuljetus- ja saattoavustusten ja maksuttoman koulutuksen pidennyksen myöntämisestä
 13. päättää oppilaan erottamisesta enintään kolmeksi kuukaudeksi (PL 36 §)
 14. päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi (LL § 26.1) sekä päättää opiskelijan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi (LL§ 26.4)
 15. päättää oppilaan vapautuksesta yli kuukauden poissaolon ajalta
 16. päättää varhaiskasvatuksen linjauksista ja lautakunnan toimialaan kuuluvat ne tehtävät, jotka tulevat lasten päivähoidosta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetuissa laeista
 17. päättää päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkotien sijoituspaikoista
 18. päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja päivähoidon järjestämisestä ja niistä perittävistä maksuista
 19. päättää hallinnassaan olevien toimitilojen ja alueiden ohje- ja järjestyssäännöistä sekä käyttöperiaatteista ja aukioloaikojen ja maksujen perusteista
 20. päättää tarvittaessa kutsua nuorisovaltuuston kuultavaksi lautakunnan kokoukseen.

Esittelijänä toimii sivistysjohtaja

Jäsenet

Jäsenet

pj. Isomöttönen Antti

vpj. Jänkä Jussi

Aho Terhi

Anttiroiko-Rauma Kerttu

Humalajoki Tapani

Kinnunen Teea

Tamminen Mikko

Varajäsen

Humalajoki Jussi

Kirvesmäki Elina

Kivelä Piia-Maria

Arkkukangas Matti

Poranen Johannes

Kellokoski Mari

Huttunen Jouko