Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi maakuntaliitto laatii maakuntakaavan ja siitä tarkemmat kaavatasot yleiskaavat ja asemakaavat laatii kunta.

Maakuntakaavoitus

Maakuntaliitto vastaa maakuntakaavan laatimisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä. Siinä pyritään löytämään ratkaisu ylikunnallisiin, seudullisiin ja muihin vaikutuksiltaan laajoihin suunnittelukysymyksiin. Maakunnan omien sisäisten tavoitteiden ohella maankäytön suunnittelua ohjaavat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava aineisto on nähtävillä osoitteessa

Maakuntakaava ja alueiden käyttö – Keski-Pohjanmaan liitto

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet ja se toimii perustana asemakaavojen laatimisessa. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Asemakaavoitus

Asemakaava on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden kunta- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Perhon kunnan kaavojen käsittelyvaiheet:

Kaavan laatiminen etenee seuraavanlaisesti:

 • Kunnan päätös kaavan laatimisesta
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpito
 • Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen
 • Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
 • Kaavaehdotus kunnanvaltuuston käsittelyyn

Miten vaikutat Perhon kunnan kaavoitukseen?

Kaavan laadintaan liittyy yleensä kolme vaihetta: vireilletulo-, luonnos- ja ehdotusvaihe. Kaikissa näissä vaiheissa osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide tai muistutus.

Osallisella tarkoitetaan esimerkiksi:

 • kaavoitettavan alueen maanomistajia
 • kaavoitettavan alueen asukkaita
 • henkilöitä tai yhteisöjä joiden oloihin kaava voi vaikuttaa
 • viranomaisia ja yhteisöjä joiden toimialaa kaava koskee.

Pienissä asemakaavamuutoksissa vireilletulo- ja luonnosvaihe voi olla yhdistetty, jolloin kaavatyö sisältää vain kaksi vaihetta.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Tarvittaessa pääset tutustumaan aineistoihin ajanvarauksella kunnantalolla (Keskustie 2) teknisessä toimistossa.

Kaavaan liittyvät kuulutukset julkaisemme kunnan verkkosivuilla, kuntatiedote Perholaisessa ja paikallislehdissä (Perhonjokilaaksossa ja Keski-Pohjanmaa).

Jätä mielipide tai muistutus kirjaamo@perho.com tai osoitteeseen Perhon kunta, Kirjaamo, Keskustie 2, 69950 Perho.

Aloitusvaihe

Ensimmäisen kerran laadittavasta kaavasta kuulutamme aloitusvaiheessa. Kuuluttamisen lisäksi jaamme tiedotamme kaavasta kuntatiedotteessa. Aloitusvaiheessa asetamme nähtäväksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman, eli OAS:n, kolmen viikon ajaksi. Esittelemme osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa yleisötilaisuudessa.

Osalliset voivat jättää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä.

Luonnosvaihe

Kaavan laadinnan toinen vaihe on luonnosvaihe. Luonnosvaiheessa laadimme kaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen luonnoksen. Näiden lisäksi teemme kaavaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.

Kun kaavaluonnos ja kaavaselostuksen luonnos ovat valmiit, asetamme ne nähtäville kolmeksi viikoksi. Nähtäville asettamisesta kuulutamme ja tiedotamme samalla tavalla kuin vireilletulovaiheessa. Kaavaluonnosta esittelemme yleisötilaisuudessa.

Osalliset voivat jättää mielipiteensä luonnoksen ollessa nähtävillä.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa laadimme ja asetamme nähtäville kaavaehdotuksen sekä selostuksen. Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika on pidempi kuin kaavatyön aikaisempien asiakirjojen. Ne ovat nähtävillä vähintään 30 päivää. Nähtäville asettamisesta kuulutamme. Tiedottaminen on laajempaa kuin aiemmissa kaavatyön vaiheissa.

Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetämme tiedon nähtäville asettamisesta kirjeitse, koska lehdet joissa kuulutus julkaistaan, eivät välttämättä ilmesty heidän asuinseudullaan.

Osalliset voivat jättää muistutuksen ehdotuksen nähtävillä ollessa.

Mielipiteiden ja muistutusten käsittely

Jokaisen vaiheen nähtävilläolon jälkeen mielipiteet käsitellään. Mielipiteisiin laadimme vastineen, jonka liitämme selostukseen.

Ehdotusvaiheessa jätettyihin muistutuksiin valmistelemme vastineen tekniseen lautakuntaan. Tekninen lautakunta käsittelee vastineet kokouksessaan. Jos muistutukset aiheuttavat suuria muutoksia kaavaehdotukseen, kaavaehdotus on asetettava uudelleen nähtäville.

Päätöskäsittely ja valituksen jättäminen

Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaava menee kunnanhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi. Mikäli valtuusto hyväksyy kaavan, alkaa 30 vuorokauden pituinen valitusaika.

Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kunnallisvalituksen valtuuston kaavaa koskevasta päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden käsittely kestää kaava-asioissa yleensä noin vuoden. Mikäli hallinto-oikeus hylkää valitukset, kunta kuuluttaa kaavan lainvoimaiseksi tulosta.

Jos kaavasta ei valiteta hallinto-oikeuteen, kunta kuuluttaa kaavan lainvoimaiseksi tulosta. Rakennuslupa voidaan myöntää kaavan tultua lainvoimaiseksi ja kaavoitetun alueen toteuttaminen voidaan aloittaa.

Perhon kunnan keskeneräiset kaavoitushankkeet

Aloitusvaiheessa

Kirvesvuoren tuulivoimapuisto osayleiskaava

Honkahuhdan tuulivoimapuisto osayleiskaava

Luonnosvaiheessa

Ehdotusvaiheessa

Ahvenlammen tuulivoimapuisto osayleiskaava

 • kaavaselostus ehdotus 10.1.2024 (PDF) sisältää luonnoksesta saapuneet lausunnot ja niiden vastineet
 • kaavaehdotus 10.1.2024 1:10000 (PDF)
 • liite 01 Yhteysviranomaisen lausunto YVA ohjelmasta (PDF)
 • liite 02 Karttaliitteet (PDF)
 • liite 03 Asukaskyselyn tulokset (PDF)
 • liite 04 Meluselvitys (PDF) ja 20.12.2023 VE2 Meluselvitys (PDF)
 • liite 05 Välkeselvitys (PDF)
 • liite 06 Arkeologinen inventointi 2022 (PDF)
 • liite 07 Kasvillisuusselvitys 2022 (PDF)
 • liite 08 Natura-arviointi Sweco 2023 (PDF) ja 10.1.204 täydennetty (PDF) liite 1 luontotyypit Natura-alueella (PDF), liitteet 2-3 vain viranomaiskäyttöön
 • liite 09 vain viranomaiskäyttöön
 • liite 10 Lintujen kevätmuuttoselvitys 2022 (PDF)
 • liite 11 Lintujen syysmuuttoselvitys 2022 (PDF)
 • liite 12 Muuttolintujen törmäysmallinnus 2023 (PDF)
 • liite 13 Pesimälinnustoselvitys 2022 (PDF)
 • liitteet 14-21 vain viranomaiskäyttöön
 • liite 22 Liito-oravaselvitys 2022 (PDF)
 • liite 23 Nisäkkäiden lumijälkilaskennat 2022 (PDF)
 • liite 24 Lepakkoselvitys 2022 (PDF)
 • liite 25 vain viranomaiskäyttöön
 • liite 26 Saukkoselvitys 2023 (PDF)
 • liite 27 Viitasammakkoselvitys 2022 (PDF)
 • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (PDF)

Kokkonevan tuulivoimapuisto osayleiskaava

Perhon kunnan voimassa olevat kaavat

Kaavakartat löytyvät Perhon kunnan karttapalvelusta kaavoitus tasoilta.

Ajantasainen asemakaava

Osayleiskaavat

Kirkonkylän osayleiskaava ja kaavamerkinnät

Möttösen osayleiskaava ja kaavamerkinnät

Oksakosken osayleiskaava ja kaavamerkinnät

Ranta osayleiskaavat ja merkinnät

Tuulivoima osayleiskaavat

Limakon tuulivoimapuisto osayleiskaava ja kaavamerkinnät

Alajoen tuulivoimapuisto osayleiskaava ja kaavamerkinnät