Rakentamisen asiakirjat

RAKENTAMISEN LUVAT

 1. Rakennuslupa
 2. Toimenpidelupa
 3. Toimenpideilmoitus

Muut luvat

 • Purkamislupa
 • Maisematyölupa

 

Rakennuslupa

Rakennusluvan myöntää Perhossa rakennustarkastaja tai ympäristölautakunta hallintosäännössä määrätyllä tavalla. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, eli lupa saavuttaa rakennustarkastajan päätöksestä lainvoiman 14 päivän kuluttua antopäivästä ellei siitä ole valitettu, ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksistä valitusaika on 30 päivää.

Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennuslupaviranomainen pyytää lausunnot pelastusviranomaisilta, ympäristöviranomaisilta ja tarvittaessa muilta viranomaisilta. Lisäksi saatetaan pitää katselmuksia rakennuspaikalla mm. naapurien kuulemiseksi. Naapurin tiedottaminen hankkeen vireille tulosta on aina pakollinen lupakäsittelyn yhteydessä.

Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

 • Hakemuslomake asianmukaisesti täytettynä, 1 kpl
 • Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus tai vuokrasopimus) 1 kpl
 • Ote kaavasta tai ympäristökartta 1 kpl
 • Pääpiirustukset, asiantuntijan laatimat, 2 sarjana Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan Rakennushankeilmoitus, RH1-lomake, jonka pääsuunnittelija täyttää

HUOM. ei piirustusmerkintöjä nimiösivulle

 • asemapiirustus 1:500, 1:200 (huom. tontin/rakennuspaikan tiedot näkyviin)
 • rakennuspiirustukset 1:50, 1:100 –
 • pohja (huom. rakennuksen paloluokka ja osastointi)
 • leikkaus (huom. rakenneluettelot ja U-arvot)
 • julkisivut (huom. materiaalit, värit, korkeudet)
 • piirustuksiin on merkittävä kerrosala, huoneistoala ja tilavuus
 • viranomainen voi tarvittaessa vaatia lisäpiirustuksia ja -selvityksiä esim. hormisto, vesikatto jne

Pääpiirustusten esitystapavaatimukset

 • Rakennushankeilmoitus, RH1-lomake, jonka pääsuunnittelija täyttää
 • Naapurien kuuleminen, viereinen ja vastapäätä oleva kiinteistön tai muun alueen omistaja, varmista asia kunnasta.
 • Selvitys pohja- ja perustamisolosuhteista aina jo hakemuksen mukana, asiantuntijan laatimana.
 • Rakennustöiden  vastaavan työnjohtajan hakemus, 2 kpl (MRA 70§ mukainen tutkinto (yleensä väh. rkm) Suomen rakentamismääräyskokoelman A1 mukaan)
 • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan hakemus, 2 kpl, viimeistään ennen töihin ryhtymistä
 • Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan hakemus, 2 kpl, viimeistään ennen töihin ryhtymistä
 • Vesi- ja viemäriliittymäsopimus kunnalliseen verkostoon liityttäessä, muutostöissä liittymäsopimuksen tarkistus. Alpo Anisimaa, 040 051 0706
 • Pääsuunnittelijan nimeäminen sekä tarvittaessa kelpoisuuden toteaminen.
 • Pääsuunnittelijan tekemä/varmentama energiaselvitys (loppukatselmukseen tarkistus + lopullinen energiatodistus) (Rakennuksen lämmöneristys Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK C3 mukaan)
 • Haja-alueelle suunnitelma jätevesien käsittelystä (asemapiirustus ja leikkaus korkeusmerkintöineen + tarvittavat muut selvitykset, esim. naapurin suostumus, jos jätevedet johdetaan rajaojaan), rakennus

Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta.

Rakennusluvan tultua lainvoimaiseksi

Töiden aloittaminen ilmoitetaan rakennusvalvontaan.

Aloituskokouksessa ovat läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunniittelija sekä rakennusavalvonnan edustaja. Kokouksessa sovitaan tarkemmin työn edistymisen kannalta tärkeät menettelytavat sekä rakennushankkeen osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Aloituskokouksen tarpeellisuus ilmoitetaan lupapäätöksessä.

Rakennuslupapäätöksen mukaiset lisäselvitykset ja -suunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan ennen töihin ryhtymistä. Lisäselvitykset ja -suunnitelmat tarkistaa ja hyväksyy pääsuunnittelija.

Rakennuksen sijainti ja sokkelikorkeus määritellään aloituskokouksessa.

Rakentamisen aikana järjestetään katselmuksia (määritelty rakennusluvassa), esimerkiksi:

 1. pohjakatselmus, kun maaperän laatu on nähtävissä
 2. perustuskatselmus, kun raudoitus on nähtävissä
 3. rakennekatselmus, kun kantavat rakenteet on tuettu
 4. paloteknisten asioiden katselmus
 5. osittainen loppukatselmus (käyttöönotto) tarvittaessa, mikäli rakennus otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta (turvallisuuteen liittyvät asiat)
 6. loppukatselmus

Vastaava työnjohtaja tarkistaa kohteet ja täyttää tarkastusasiakirjan ennen viranomaisen katselmusta. Katselmusta pyydetään rakennusvalvontatoimistosta noin viikkoa ennen kuin määrätty vaihe rakentamisessa saavutetaan, Jos katselmuksia ei ole pyydetty tai ilmoitettu, tulee siitä merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan.

Vastaava työnjohtaja

Rakennustyömaalla on oltava vastaava työnjohtaja, jonka rakentamiseen ryhtyvä hankkii.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät:

 1. Tarkastusasiakirjan täyttäminen ja katselmuksista huolehtiminen.
 2. Rakennustyön käytännön suoritusten ohjaaminen niin, että työt tehdään hyvää rakentamistapaa noudattaen ja ammattitaidolla.
 3. Rakentamismääräyksien ja -ohjeiden noudattamisesta huolehtiminen.

Erityisen tärkeitä valvottavia kohteita rakennuksessa ovat

 • perustukset
 • kantavat rakenteet
 • eristykset
 • palo-osastoinnit, eristäminen ja suojaetäisyydet
 • kosteat / märkätilat
 • viimeistelty työn laatu

Luvan voimassaoloaika

Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden aikana ja saatettava loppuun viidessä vuodessa luvan myöntämisestä. Määräaikoihin on mahdollista saada jatkoa hakemuksesta.

Toimenpideilmoitus

Ilmoituksen tekemiseen vaadittavat asiakirjat

 1. Hakemuslomake 1 kpl
 2. Asemapiirustus 2 kpl
 3. Rakennuspiirustukset 2 kpl
 4. Omistusoikeuden todistus, lainhuuto-otteen jäljennös 1 kpl