Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimahanke – kysely sosiaalisista vaikutuksista

Perhon Tuuli Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimahanketta Keski-Pohjanmaalle, Perhon kunnan Honkahuhdan alueelle. Hanketta kehittävä yhtiö on Pohjan Voiman ja Ilmatar Energy Oy:n yhteisyritys. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa. Hankealue rajautuu Vimpelin ja Vetelin kuntarajoihin. Perhon keskustaajama sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen kaakkoispuolella. Hankealueelle suunnitellaan enintään 10 voimalan tuulipuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 14 MW. Voimaloiden napakorkeus on enintään 230 m ja roottorin halkaisija enintään 230 m, kuitenkin siten, että kokonaiskorkeus, eli siiven ylin pyyhkäisykorkeus, on enintään 320 m. Aurinkovoiman tuotantoalueet sijoittuvat lähtökohtaisesti käytöstä poistuville turvetuotantoalueille ja pelloille, joiden ala on noin 250 hehtaaria. Aurinkovoimalan enimmäisteho on noin 260 MWp.

Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), johon liittyy kysely. YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1a: Toteutetaan 10 tuulivoimalan hanke
  • VE1b: Toteutetaan 10 tuulivoimalan ja noin 250 hehtaarin aurinkovoima-alue
  • VE2a: Toteutetaan 8 tuulivoimalan hanke
  • VE2b: Toteutetaan 8 tuulivoimalan hanke ja noin 210 hehtaarin aurinkovoima-alue.

 

Hankkeen sähkönsiirto voitaisiin toteuttaa joko Suomen kantaverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevalle Laurinnevan muuntoasemalle tai viereisen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen kahdelle vaihtoehtoiselle sähköasemalle. Fingridin Laurinnevan muuntoasemalle sähkönsiirtoa tarkastellaan 110 kV tai 400 kV ilmajohtona ja Ahvenlammen sähköasemille 110 kV tai 400 kV ilmajohtona sekä 110 kV maakaapelina.

  • SVE1: Sähkönsiirtolinja hankealueen eteläosasta länteen, josta reitti kääntyy pohjoiseen Fingridin suunnitteilla olevalle Laurinnevan muuntoasemalle. Reitti ylittää Harjun ja Haukkaharjun pohjavesialueet.
  • SVE2: Sähkönsiirtolinja hankealueen eteläosta pohjoiseen, josta reitti kääntyy koilliseen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen suunnitteilla olevaan sähköasemaan.
  • SVE3A: Sähkönsiirtolinja hankealueen eteläosasta itään, josta reitti kääntyy koilliseen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen suunnitteilla olevalle sähköasemalle.
  • SVE3B: Sähkönsiirtolinja hankealueen eteläosta itään, josta reitti kääntyy koilliseen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen suunnitteilla olevalle sähköasemalle.

 

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyyn saavat osallistua kaikki ne, joita hanke kiinnostaa.

Kyselyn vastausaikaa on sunnuntaihin 24.3.2024 saakka. Kyselyyn voi vastata netissä. Kyselyyn pääset tästä: https://zef.fi/s/kyq7i5o8/. Mikäli et pysty vastaamaan netissä, paperilomakkeen valmiiksi maksettuine vastauskuorineen voi pyytää YVA-konsultilta (suunnitteluavustaja Tuija Junttila, tuija.junttila@sweco.fi, puh. +358 50 3160 090).

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti (YVA-konsultti ja hankevastaava). Vastauksista kootaan yhteenveto, ja tuloksia hyödynnetään YVA-menettelyssä. Raportti ja tulosten muu tiedotus tehdään niin, ettei yksittäisiä vastaajia pysty tunnistamaan.

 

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä:

YVA-konsultti Sweco,

projektipäällikkö Anu Haanela (anu.haanela@sweco.fi, puh. +358 44 587 7497)

 

Hankevastaava Perhon Tuuli Oy,

projektipäällikkö Mira Talonen (mira.talonen@pohjanvoima.fi, Puh. +358 50 316 0148)

hankekehityspäällikkö Kirsi Kyllönen (kirsi.kyllonen@ilmatar.fi, Puh. +358 40 151 1677)

Mikäli tavoittelet puhelimella eikä soittohetkellä ole mahdollista vastata, soitetaan sinulle jossain vaiheessa takaisin.

 

Kartta alueesta löytyy täältä:

https://gis.sweco.fi/static/honkahuhta/honkahuhta_kartta_kyselyyn.pdf